วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอบแล้วทราบผลทันที พัฒนาโดย นายวีระวัฒน์ ผกานนท์
1. ข้าราชการครูฯ ต้องมีความเที่ยงธรรมหมายถึงข้อใด [23]
ประพฤติปฏิบัติตรง จริงใจไม่คิดทรยศคดโกง
ความประพฤติชอบ
ตั้งตรงด้วยความเป็นธรรม
มีส่วนเท่ากัน เท่าเทียมกัน

2. ผู้มีอำนาจออกคำสั่งให้ครูผู้ช่วยออกจากราชการ [48]
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผอ.สพท.
ผอ.สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ผอ.สพท.โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

3. คำสั่งลงโทษทางวินัยกรณีใดท้ายคำสั่งระบุว่า “ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” [40]
ภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน
ถูกทุกข้อ

4. ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ [1]
6 เดือน
12 เดือน
1 ปี
2 ปี

5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ถ้าต้องการอุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ต่อผู้ใด [82]
ก.ค.ศ.
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6. ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทภายในประเทศ [4]
ผอ.สถานศึกษา
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลขาธิการ สพฐ.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

7. วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ในกฎหมายใด [55]
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

8. ข้อใดไม่ใช่กรณีความผิดวินัยข้าราชการครูฯ [10]
ลอกเลียนผลงานวิชาการเพื่อส่งประเมิน
กดขี่ ข่มเหง ดูหมิ่นนักเรียนในชั้น
รายงานเท็จต่อผู้บริหาร
ให้บุคคลอื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์

9. การร้องทุกข์กระทำในกรณีใด [72]
ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์
ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
คับข้องใจผู้บังคับบัญชา
ถูกทุกข้อ

10. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคบบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการ จะต้องทำอย่างไร [57]
ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งทันที
เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน 7 วัน
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น

11. วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากล่าวไว้ในกฎหมายใด [22]
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

12. เหตุผลสำคัญที่ต้องตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 [51]
มาตรา 54 หมวด 7 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 กำหนดให้บัญญัติขึ้น
เพื่อให้มีระบบข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาใหม่
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรกลางเดียวกัน
เพื่อกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

13. อำนาจในการอนุญาตการลาอุปสมบทของข้าราชการครูในสถานศึกษา [5]
ผอ.สถานศึกษา
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลขาธิการ สพฐ.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

14. ข้าราชการครูฯ รายใดมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปี [2]
สมพรถูกลงโทษภาคทัณฑ์
วิชัยถูกสั่งพักราชการ
สมจิตรขาดราชการ 1 วันครึ่ง
สมชายลาป่วยรวม 7 วัน

15. ข้อใดเป็นความผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [25]
การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
การจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
ถูกทุกข้อ

16. ไม่ใช่โทษทางวินัย [30]
ทัณฑ์บน
ว่ากล่าวตักเตือน
ให้ออก
ถูกทุกข้อ

17. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วันนับจากรับทราบคำสั่ง [35]
ภายใน 7 วัน
ภายใน 15 วัน
ภายใน 30 วัน
ภายใน 60 วัน

18. การอุทธรณ์คำสั่งปลดออก ไล่ออก จะต้องดำเนินการภายในกี่วันและก.ค.ศ. ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน [15]
15 วัน , 30 วัน
15 วัน , 60 วัน
30 วัน , 90 วัน
30 วัน , 120 วัน

19. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจาฯใช้เมื่อใด [52]
23 พฤศจิกายน 2547
23 ธันวาคม 2547
24 พฤศจิกายน 2547
24 ธันวาคม 2547

20. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือใคร [54]
นายวิษณุ เครืองาม
นายชวน หลีกภัย
พล.เอก ชวลิตร ยงใจยุทธ
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

21. ลักษณะวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [20]
เป็นปทัสสถานความประพฤติ(Norm)
ข้อกำหนดให้ปฏิบัติ (Do)
ข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติ (Do not )
ถูกทุกข้อ

22. การย้ายมีกี่ประเภท [9]
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท
5 ประเภท

23. ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการวินิจฉัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีสิทธิ์ดำเนินการได้ในข้อใด [74]
ฟ้องต่อศาลปกครอง
เสนอให้มีการพิจารณาใหม่
ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ถูกทุกข้อ

24. โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่สถาน [59]
3 สถาน
4 สถาน
5 สถาน
6 สถาน

25. การอุทธรณ์คำสั่งปลดออก ไล่ออก จะต้องดำเนินการภายในกี่วันและก.ค.ศ. ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน [16]
15 วัน , 30 วัน
15 วัน , 60 วัน
30 วัน , 90 วัน
30 วัน , 120 วัน

26. จากข้อ 35 หากเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงต้องอุทธรณ์ต่อใคร [36]
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ค.ศ.

27. กรณีที่สถานศึกษาได้ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและรายงานผลการดำเนินการมาที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากผู้อำนวยการสถานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรงต้องดำเนินการตามข้อใด [45]
สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
สั่งพักราชการ
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ถูกทุกข้อ

28. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง [64]
ให้ออก ไล่ออก
ปลดออก ไล่ออก
ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
ให้ออก ปลดออก ไล่ออก

29. ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ประเภท [8]
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท
5 ประเภท

30. วินัยของข้าราชการครู กล่าวไว้ในมาตราใด [18]
มาตรา 80-95
มาตรา 82-96
มาตรา 80-96
มาตรา 82-97

31. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [79]
ภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ให้ออก
ปลดออก

32. ข้าราชการครู ตำแหน่งครูในสถานศึกษาร้องทุกข์ต่อผู้ใด [73]
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ค.ศ.

33. ตำแหน่งครูในสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงต้องขออุทธรณ์ต่อผู้ใด [69]
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ค.ศ.

34. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของสถานศึกษา [50]
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
วิทยาลัยชุมชน
เป็นความหมายของสถานศึกษาทุกข้อ

35. ข้อใดเป็นความผิดวินัยร้ายแรง [26]
กระทำการมีจุดหมายเพื่อซื้อขายหรือให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้เรียน
กระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่ว
ถูกทุกข้อ

36. วินัยคืออะไร [56]
ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ถูกทุกข้อ

37. ข้อใดคือลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัย [14]
ไม่มีอายุความ
ยอมความไม่ได้
ใช้เงินล้างความผิดไม่ได้
ถูกทุกข้อ

38. กระทำผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้ [66]
ร้ายแรง
ปรากฎชัดแจ้ง
ร้ายแรงและปรากฏชัดแจ้ง
ถูกทุกข้อ

39. โทษทางวินัย สำหรับการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงมีกี่สถาน [80]
2 สถาน
3 สถาน
4 สถาน
5 สถาน

40. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสั่งออกจากราชการ [49]
โดยปกติไม่ให้สั่งย้อนหลังก่อนวันออกคำสั่ง
การสั่งออกจากราชการเพราะถูกสั่งเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
การลงโทษปลดออก ไล่ออกปกติไม่ให้สั่งย้อนหลังก่อนวันอกคำสั่ง
ถูกทุกข้อ

41. ข้อใดกล่าวถูกต้อง [62]
ผู้ถูกลงโทษไล่ออกมีสิทธิ์ได้รับเฉพาะบำเหน็จ
ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญ
ผู้ถูกลงโทษให้ออกมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
ผู้ถูกลดขั้นเงินเดือนมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญ

42. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยที่เบาที่สุด [60]
ภาคฑัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ว่ากล่าวตักเตือน
ทำทัณฑ์บน

43. เมื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูในโรงเรียนจะต้องดำเนินการตามข้อใด [43]
กรณีสั่งยุติเรื่องไม่ต้องรายงาน
กรณีงดโทษไม่ต้องรายงาน
กรณีลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือนจึงรายงาน
ทุกรณีต้องรายงาน ผอ.สพท.

44. ตำแหน่งครูในสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงต้องขออุทธรณ์ต่อผู้ใด [70]
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ค.ศ.

45. โทษสำหรับข้าราชการครูที่มีความผิดวินัยร้ายแรง [29]
ภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน
ปลดออก

46. ข้อใดถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ [38]
ลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วไม่ทำงาน นั่งเฉย ๆ
มาปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วทำบ้างหยุดบ้าง
ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ถูกทุกข้อ

47. ใครเป็นประธาน ก.ค.ศ. [7]
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

48. ไม่ปรากฏในข้อบัญญัติทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [28]
การรักษาความลับของทางราชการ
การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
การกระทำข้ามขั้นผู้บังคับบัญชา
ถูกทุกข้อ

49. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ถ้าต้องการอุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ต่อผู้ใด [83]
ก.ค.ศ.
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

50. ข้าราชการปลอมลายมือชื่อผู้อื่นเพื่อหาผลประโยชน์ มติคณะรัฐมนตรีให้ลงโทษอย่างต่ำตามข้อใด [31]
ลดขั้นเงินเดือน
ให้ออก
ปลดออก
ไล่ออก

51. การสั่งให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาออกจากราชการจะสมบูรณ์เมื่อใด [46]
เมื่อ ผอ.สพท.รับทราบแล้ว
เมื่อ อ.ก.ค.ศ. รับทราบแล้ว
เมื่อ อ.ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว
เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เห็นชอบแล้ว

52. ข้าราชการครูสังกัด สพฐ. ถูกสั่งไล่ออกจากราชการท่านจะดำเนินการอย่างไร [78]
ร้องเรียน
ร้องทุกข์
อุทธรณ์
ทำได้ทุกรณี

53. การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยต้องเป็นไปตามข้อใด [12]
กฎ ก.ค.ศ.
ระเบียบ ก.ค.ศ.
ประกาศ ก.ค.ศ.
หลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.ค.ศ.

54. กรณีใดที่ไม่ต้องดำเนินการสอบสวน [34]
กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย
กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ
กรณีกระทำผิดวินัยร้ายแรงและได้สารภาพเป็นหนังสือ
กรณีประพฤติไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ

55. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนว่าข้าราชการครูในสถานศึกษากระทำผิดวินัย ต้องดำเนินการเรื่องใดก่อน [3]
เรียกเจ้าตัวซักถาม
สืบหาข้อเท็จจริง
สวบสวนทางวินัย
สั่งลงโทษทางวินัย

56. ผู้มีอำนาจในการพิจารณาทางวินัยร้ายแรงของข้าราชการครูตำแหน่งครูในสถานศึกษาคือข้อใด [68]
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ค.ศ. 3

57. ข้อใดไม่เป็นอำนาจการลงโทษทางวินัยของผู้อำนวยการสถานศึกษา [84]
ภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือนไม่เกิน 5 % ไม่เกิน 1 เดือน
ลดขั้นเงินเดือนไม่เกิน 1 ขั้น
ถูกทุกข้อ

58. ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อในคำสั่งลงโทษทางวินัยได้โดยตรง ให้แจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางราชการ ในกรณีหากไม่ได้ตอบรับหรือส่งคืนคำสั่งจากผู้ถูกลงโทษภายในเวลาตามข้อใดนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกลงโทษหรือผู้รับเอกสารแทนแล้ว [39]
ภายใน 15 วัน
ล่วงเลยมาแล้ว 7 วัน
ภายใน 15 วัน
ล่วงเลยมาแล้ว 15 วัน

59. ผู้มีอำนาจดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีเมื่อมีผู้ร้องเรียน [32]
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บังคับบัญชา
ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53
ก หรือ ข หรือ ค แล้วแต่กรณี

60. การกระทำของข้าราชการครู ฯ ใดที่เป็นความผิดวินัยร้ายแรง [27]
การขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ถูกทุกข้อ

61. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษอย่างไรจึงจะเหมาะสมกบความผิด [65]
ภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน
สั่งลงโทษตาม ก ข ค แล้วแต่กรณี

62. องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [6]
ก.ค.ศ.
อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถูกทุกข้อ

63. เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูของสถานศึกษาแล้วต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หมายถึงข้อใด [44]
สั่งงดโทษหรือยุติเรื่อง
สั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคำสั่งให้ถูกต้อง
ถูกทุกข้อ

64. ข้อใดไม่เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง [58]
ไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ลอกเลียนแบบ ผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ
กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

65. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกลงโทษทางวินัยถ้าไม่พอใจการลงโทษจะดำเนินการอย่างไร [75]
อุทธรณ์
ร้องทุกข์
ร้องเรียน
ถูกทุกข้อ

66. คำสั่งลงโทษทางวินัยกรณีในในคำสั่งระบุมติขององค์คณะบุคคลที่พิจารณาเอาไว้ [41]
ภาคทัณฑ์
โทษไม่ร้ายแรงทุกกรณี
โทษร้ายแรงทุกกรณี
ทั้งกรณีร้ายแรงและไม่ร้ายแรงที่นำเข้าสู่การพิจารณาขององค์คณะบุคคล

67. การกำหนดบทลงโทษทางวินัยตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่สถาน [17]
4 สถาน
5 สถาน
6 สถาน
7 สถาน

68. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด [53]
2 ธันวาคม 2547
22 ธันวาคม 2547
23 ธันวาคม 2547
24 ธันวาคม 2547

69. ถ้าท่านเป็นครูสังกัด สพฐ. ถูกผู้บริหารกลั่นแกล้ง จะดำเนินการอย่างไร [76]
ร้องเรียน
ร้องทุกข์
อุทธรณ์
ทำได้ทุกรณี

70. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของวินัยและการรักษาวินัย [19]
เพื่อรักษาความมั่นคงและดำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและประโยชน์ของราชการ
เพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถูกทุกข้อ

71. การลงโทษทางวินัยให้ทำเป็นคำสั่งโดยระบุสิ่งต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด [13]
วัน เดือน ปี ที่ออกคำสั่ง
วัน เดือน ปี ที่กระทำผิด
ผิดเรื่องใด มาตราใด
สิทธิ ระยะเวลาในการอุทธรณ์

72. การอุทธรณ์คำสั่งโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง [71]
7 วัน
15 วัน
30 วัน
45 วัน

73. หากข้าราชการครูตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานถูกร้องเรียนว่า ข่มขืนนักเรียนบุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง [33]
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53
ก หรือ ข หรือ ค แล้วแต่กรณี

74. มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ แต่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ [24]
การปฏิบัติหน้าที่
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ประโยชน์ที่ไม่ควรได้
การยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่

75. ผู้พิจารณาโทษที่กระทำผิดร้ายแรงสำหรับข้าราชการครูสังกัด สพฐ. ที่ไม่มีวิทยฐานะคือผู้ใด [81]
ก.ค.ศ.
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

76. ข้อใดไม่เป็นทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [61]
ภาคฑัณฑ์
ลดขั้นเงินเดือน
ให้ออก
ปลดออก

77. ในกรณีที่กระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันงดโทษผู้บังคับบัญชาดำเนินการอย่างไร [67]
ให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
ว่ากล่าวตักเตือน
ให้อยู่เวรยาม 7 วัน
ดำเนินการตามข้อ ก และ ข

78. ขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการครู [11]
การสืบสวนสอบสวน
การอุทธรณ์
การร้องทุกข์
การฟ้องศาลปกครอง

79. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงคือใคร [63]
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ค.ศ.

80. การยื่นใบลาออกจากราชการของข้าราชการครู ที่ไม่ใช่กรณีลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือรับสมัครเลือกตั้ง ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่ากี่วัน [47]
7 วัน
15 วัน
30 วัน
90 วัน

81. จากข้อ 76 ท่านต้องดำเนินการภายในกี่วัน [77]
7 วันนับแต่วันถูกผู้บริหารกลั่นแกล้ง
15 วันนับแต่วันที่ถูกผู้บริหารกลั่นแกล้ง
30 วัน นับแต่วันถูกผู้บริหารกลั่นแกล้ง
45 วัน นับแต่วันถูกผู้บริหารกลั่นแกล้ง

82. ท้ายคำสั่งลงโทษทางวินัยกรณีใดที่ระบุว่าให้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่ง [42]
กรณีไม่ร้ายแรง
กรณีร้ายแรง
กรณีเปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษเพราะผลของการอุทธรณ์ต่อองค์คณะบุคคล
ทุกรณีต้องระบุ

83. หากไม่พอใจผลการอุทธรณ์ตามข้อ 36 สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองภายในกี่วันนับจากทราบผลอุทธรณ์ [37]
15 วัน
30 วัน
60 วัน
90 วัน

84. ข้าราชการครูถูกต้องคดีใดต่อไปนี้สามารถขอใบรับรองเพื่อใช้ตำแหน่งหน้าที่ประกันตนเองหรือญาติได้ [21]
ฆ่า พยายามฆ่าหรือข่มขืน
หมิ่นประมาทผู้อื่น
ยาเสพติด
บุกรุกป่าสงวน